Hvad skaber en social klasse? Om gruppers teoretiske og praktiske eksistens [1]

 

Af Pierre Bourdieu (1987): What Makes a Social Class? On the Theoretical and Practical Existence Of Groups. I: Berkeley Journal af Sociology, vol. 32, s.1-17.

Oversat af Inga Axelsen og Gerd Halskov, efteråret 2001.

 

Det ville være nemt og fristende at håne emnet for dette symposium og at afsløre de forudsætninger, som det skjuler under sin tilsyneladende neutralitet. Men hvis De vil tillade mig blot én kritik af måden hvorpå spørgsmålet om social klasse formuleres, så er det, at det forleder én til at tro, at dette problem kan reduceres til et simpelt valg, som kan løses gennem nogle få ”commonsense” argumenter.

 

Bag det foreslåede alternativ – er klasser en analytisk konstruktion eller en befolkningskategori? – gemmer der sig i virkeligheden et af de sværeste af alle teoretiske problemer, nemlig problemet om viden, men i den meget specielle form problemet antager, når objektet for denne viden både er skabt om og af medvidende subjekter.

 

En af de væsentligste forhindringer for videnskabelig sociologi er vores brug af almindeligt accepterede modsætninger, parrede begreber, eller hvad Bachelard kalder ”epistemologiske par”: konstruerede af den sociale virkelighed er disse kritikløst blevet brugt til at konstruere social virkelighed. En af disse fundamentale modsigelser er modsætningen imellem objektivisme og subjektivisme eller i daglig tale strukturalisme og konstruktivisme, som groft kan karakteriseres som følger.

Fra den objektivistiske synsvinkel kan sociale agenter ”behandles som ting” jævnfør den gamle Durkheim’ske regel- det vil sige klassificeres som objekter: adgang til den objektive klassifikation forudsætter hér et brud med naive subjektive klassifikationer, som anses for at være ”forforståelser” eller ”ideologier”. Fra den subjektivistiske synsvinkel, sådan som det fremstilles inden for fænomenologi, etnometodologi og af konstruktivistisk sociologi, konstruerer agenter den sociale virkelighed, som i sig selv opfattes som produkt af en sammenlægning af individuelle konstruktionshandlinger. Hvad angår denne type sociologisk marginalisme, er der ikke behov for at bryde med den primære sociale erfaring, for sociologiens opgave er at give ”en redegørelse for redegørelsen”.

 

Dette er faktisk en falsk modsætning. I virkeligheden er agenter både klassificerede og klassificerende, men de klassificerer i overensstemmelse med (eller afhængigt af) deres position inden for klassifikationerne. For at sammenfatte hvad jeg mener med dette, vil jeg kort omtale begrebet synspunkt: synspunktet er et perspektiv, et partisk subjektivt syn (subjektivistisk betydning); men det er på samme tid et syn, et perspektiv (en udsigt) fra et punkt,  fra en bestemt position i et objektivt socialt rum (objektivistisk betydning). Lad mig udvikle hver af disse betydninger, den objektivistiske og den subjektivistiske, når det gælder analysen af klasser og vise, hvordan de kan og må integreres.

 

 

Den objektivistiske betydning – fra sociale klasser til socialt rum: klasse som en velbegrundet teoretisk konstruktion.

 

Det første spørgsmål, som ligger tæt på det ovenfor, er  ”Er klasser en videnskabelig konstruktion eller eksisterer de i virkeligheden?” Dette spørgsmål er i sig selv en omskrivning af et mere ligefremt og mere direkte politisk spørgsmål: ”Eksisterer klasser eller gør de ikke?” eftersom spørgsmålet dukker op i selve objektiveringen af den sociale verden og af de sociale kampe, som finder sted her. Spørgsmålet om eksistensen eller ikke eksistensen af sociale klasser er, i det mindste siden Marxismens fremkomst og de politiske bevægelser den har inspireret til, et af de vigtigste principper bag stridighederne på den politiske arena. Derfor er der al mulig grund til at have en mistanke om, at hvad end svaret på dette spørgsmål måtte være, så er det baseret på et politisk valg – selv om de to mulige standpunkter vedrørende eksistensen af klasser modsvarer to sandsynlige holdninger til vidensformen - realistisk eller konstruktivistisk – som forestillingen om klasse er produktet af.

 

De, der forfægter eksistensen af klasser, vil være tilbøjelige til at indtage et realistisk standpunkt, og hvis de har empiriske tilbøjeligheder, vil de bestræbe sig på empirisk at fastlægge forskellige klassers egenskaber og grænser og undertiden gå så vidt som til at tælle enkeltpersoner og medlemmer af den ene eller anden klasse. Imod denne måde at anskue problemet på - og dette er ofte gjort især af konservative sociologer – kan man indvende, at ideen om at klasser ikke er andet end forskerens konstruktioner uden noget som helst grundlag i virkeligheden, og at ethvert forsøg på at bevise eksistensen af klasser gennem empirisk måling af objektive indikatorer på social eller økonomisk position vil støde på det faktum, at det er umuligt at finde skarpe grænser i den virkelige verden: indtægten viser, ligesom de fleste besiddelser knyttet til individer, en fortløbende fordeling, således at en hvilken som helst særskilt kategori, man måtte konstruere på basis af indtægten, slet og ret vil fremtræde som en statistisk artefakt. Ifølge Pareto’s formel er det ikke nemmere at trække en grænse mellem den rige og den fattige end mellem den unge og den gamle – og nu til dags kan man tilføje: mellem mænd og kvinder. Denne formel vil altid tilfredsstille de, der ønsker at overbevise sig selv og andre - og dem er der mange af selv blandt sociologer - om at sociale forskelle ikke eksisterer, eller at de er ved at forsvinde (som i temaet om borgerliggørelsen af arbejderklassen eller homogeniseringen af samfundet), og som på den baggrund argumenterer for, at der ikke eksisterer et fremherskende princip for differentiering.

 

De, der gør fordring på at opdage ”færdiglavede” klasser, som allerede er konstitueret i en objektiv virkelighed, og de der mener at klasser ikke er andet end rent teoretiske artefakter (lærde eller ”populære”) opnået gennem et vilkårligt udsnit af den sociale verdens i øvrigt udifferentierede kontinuum, har det til fælles, at de accepterer en substantialistisk filosofi i Cassirer’s betydning af termen. En filosofi som ikke anerkender nogen anden virkelighed end den, der umiddelbart er givet gennem hverdagserfaringens intuition. Det er faktisk muligt at benægte eksistensen af klasser som homogene ”sæt” af økonomisk og socialt differentierede individer objektivt konstitueret som grupper, og på samme tidspunkt forfægte eksistensen af et rum af forskelle baseret på principper for  økonomisk og social differentiering. For at gøre det behøver man blot at benytte sig af den relationelle eller strukturelle måde at tænke på, som er karakteristisk for moderne matematik og fysik, hvor det virkelige ikke identificeres med substanser, men med relationer. Ud fra dette synspunkt består den ”sociale virkelighed”, som der bliver talt om inden for  en objektivistisk sociologi (som Marx’s  men også som Durkheim’s) af et sæt usynlige forbindelser, de selv samme forbindelser som konstituerer et rum af positioner, som er ydre i forhold til hinanden, og som er defineret ved deres relative distance til hinanden. For denne realisme i relationen er det virkelige det relationelle; virkelighed er ikke andet end strukturen som et sæt konstante relationer, som ofte er usynlige. Relationer som er usynlige, fordi de er tilsløret af almindelig sund fornuft og spontane erfaringer, og af individerne i særdeleshed hos hvem den substantialistiske realisme standser. Det er den selv samme substantialisme, som forfægter både påstanden om og benægtelsen af klasser. Ud fra et videnskabeligt synspunkt eksisterer der ikke ”sociale klasser”, sådan som det er forudsat i den realistiske, substantialistiske og empiristiske måde at tænke på og vedtaget af både modstandere og fortalere for eksistensen af klasser, men nærmere et socialt rum i den sande betydning af udtrykket, hvis vi med Strawson indrømmer, at den grundlæggende egenskab ved et rum er den gensidige udvendighed af de objekter det indeslutter.

 

Videnskabens opgave er da at konstruere rummet, som tillader os at forklare og at forudsige det størst mulige antal forskelle, som er observeret mellem individer, eller, hvad der er det samme, at fastsætte hovedprincipperne for differentiering, som er nødvendige eller tilstrækkelige til at forklare eller forudsige totaliteten af de karakteristika, som er observeret hos en given gruppe af individer.

 

Den sociale verden kan opfattes som et multidimensionalt rum, som forskeren kan konstruere empirisk ved at afdække hovedfaktorerne bag differentiering. Faktorer som forklarer de forskelle, der er observeret i et givet socialt univers. Eller, sagt på en anden måde, ved at afdække den magt eller de former for kapital, som er eller kan blive virksomme - ligesom esser i et kortspil - i dette specifikke univers, det vil sige i kampen (eller kappestriden) om tilegnelsen af knappe besiddelser, hvor dette univers udgør kamppladsen. Heraf følger at strukturen af dette rum, som forskeren konstruerer empirisk, er givet af fordelingen af forskellige former for kapital, det vil sige af fordelingen af besiddelserne, som er aktive inden for det univers som forskeren studerer    de besiddelser som er egnede til at give styrke, magt og dermed udbytte til deres indehaver.

 

I et socialt univers som det franske samfund og uden tvivl også det amerikanske samfund i dag, er disse grundlæggende  sociale kræfter ifølge mine empiriske undersøgelser først og fremmest økonomisk kapital i dets forskellige former; for det andet er det kulturel kapital eller bedre endnu, videns/kundskabs kapital, igen i forskellige former; og for det tredje to former for kapital som er meget tæt  forbundne, social kapital, som består af ressourcer baseret på forbindelser og gruppemedlemskab, og symbolsk kapital som er den form forskellige typer af kapital indtager, så snart de er erkendt og anerkendt som legitime. Således er agenter i det totale sociale rum i den første dimension fordelt i overensstemmelse med det generelle omfang af  kapital, som de er i besiddelse af, i den anden dimension i overensstemmelse med sammensætningen af deres kapital, det vil sige i overensstemmelse med den relative vægt de forskellige former for kapital udgør i den samlede kapital, især økonomisk og kulturel kapital - og i den tredje dimension i overensstemmelse med udvikling over tid af omfang og sammensætning af  kapital, det vil sige i overensstemmelse med deres livsbane i det sociale felt. Agenter og grupper af agenter er henvist til en position, en placering eller en præcis klasse af de omkringliggende positioner, det vil sige et særligt område inden for dette rum; de er således definerede af deres relative position udtrykt i et multidimensionalt system af koordinater, hvis værdier korresponderer med værdierne af de forskellige relevante variable. (Erhverv er generelt en god og en økonomisk indikator på en position i det sociale rum og giver desuden værdifulde oplysninger om erhvervsmæssige effekter, det vil sige effekter af arten af arbejde, af det erhvervsmæssige miljø i sammenhæng med erhvervets kulturelle og organisatoriske karakteristika etc.)

 

Men det er her tingene bliver komplicerede: det er faktisk meget muligt, at produktet af den relationelle måde at tænke på (som faktoranalysens tredimensionelle diagram) vil blive fortolket på en realistisk og ”substantialistisk” måde: ”klasser” som logiske klasser – analytiske konstruktioner opnået ved teoretisk at opdele et teoretisk rum – bliver så opfattet som virkelige objektivt konstituerede grupper. Ironisk er det, at jo mere præcis den teoretiske konstruktion af de sociale klasser er, jo større er chancen for, at de sociale klasser vil blive anset for at være virkelige grupper. Ganske vist  er disse klasser baseret på principperne for differentiering, som faktisk er de mest effektive i virkeligheden, det vil sige de bedst egnede til at tilvejebringe den mest gennemgribende forklaring på det størst mulige antal af forskelle, som man har observeret mellem agenter. Konstruktionen af det sociale rum er basis for inddeling i klasser, som kun er analytiske konstruktioner, men konstruktioner som er velfunderede i virkeligheden (cum fundamento in re). Med dette sæt af almindelige principper, som kan måle den relative distance mellem individer, får vi midlerne til at omgruppere individer i klasser på en sådan måde, at agenter inden for samme klasse er så lig hinanden som muligt på det størst mulige antal områder (og så mange desto flere fordi antallet af klasser defineret på denne måde er stort, og at det område som de optager i det sociale rum er småt) og på en sådan måde, at klasserne er så forskellige som muligt fra hinanden – eller sagt på en anden måde: vi sikrer os muligheden for at opnå størst mulige adskillelse mellem klasser af størst mulige ensartethed.

 

Paradoksalt nok har de midler, som vi bruger til vores konstruktion og til at vise det sociale rum, en tendens til at tilsløre feltet for vort blik; de populationer, det er nødvendigt at konstituere i bestræbelserne på at objektivere den position de indtager, gemmer netop disse positioner. Dette er så meget desto mere sandt, når rummet er konstrueret på en sådan måde, at jo tættere de individuelle agenter er i det, jo større er deres sandsynlige antal af fælles egenskaber, og omvendt, jo længere de er fra hinanden, jo færre egenskaber vil de have til fælles. For at være mere præcis: de agenter, som indtager tilgrænsende positioner i rummet, har ensartede betingelser og er derfor underlagt samme betingende faktorer: i konsekvens heraf har de enhver chance for at have ens dispositioner og interesser og producerer derfor praktikker og repræsentationer af samme art. De, som indtager de samme positioner, har enhver chance for at have den samme habitus, i det mindste for så vidt som de livsbaner, som har bragt dem til disse positioner, i sig selv er ens.

 

De dispositioner, som behøves for at opnå positionen, involverer en tilpasning til positionen – det som Erving Goffman kalder ”fornemmelsen for sin plads”. Det er denne fornemmelse for sin placering, som i en interaktiv situation tilskynder dem, vi på fransk kalder les gens humbles, bogstavelig talt  ”ydmyge folk” - måske ”jævne folk” på engelsk – til at forblive ”ydmyge” på deres plads,  og som tilskynder de andre til at ”holde afstand” eller at ”bevare deres plads i livet”. Det skal siges i forbifarten, at disse strategier kan være totalt ubevidste, og tage form af det vi almindeligvis kalder generthed eller arrogance. I virkeligheden er disse måder socialt at distancere sig på indskrevet i kroppen. Det følger heraf, at den objektive distance har en tendens til at reproducere sig selv i den subjektive erfaring med distance, hvor afstand i rummet bliver forbundet med en form for aversion eller mangel på forståelse, imedens nærhed i rummet bliver forbundet med en mere eller mindre ubevidst form for meddelagtighed. Denne oplevelse af sin plads er på én og samme tid en fornemmelse for andres plads og  - sammen med en beslægtethed i habitus erfaret i form af personlig tiltrækning eller afvisning - ligger den til grund for alle udvælgelsesprocesser, venskab, kærlighed, forbindelser og så videre og tilvejebringer derved principperne for alle varige alliancer og forbindelser, inklusiv de legalt sanktionerede relationer.  

 

Trods det at den logiske klasse, som er en analytisk konstruktion, der er funderet i virkeligheden, ikke er andet end en gruppe af individer, der besidder den samme position i et rum, er agenterne som sådan berørt i deres sociale tilværelse af effekten af deres vilkår og af vilkårenes overensstemmelse med deres position, sådan som den defineres, når den er indefra virkende (det vil sige af en bestemt slags materielle eksistensvilkår, af oprindelige erfaringer med den sociale verden etc.) og relationelt (det vil sige i dens relation til andre positioner, at være over eller under dem, eller imellem dem, som det er tilfældet for de positioner, som er ”i midten”, mellemliggende, neutrale, hverken dominerende eller domineret).

 

Den ensrettende effekt af ensartede vilkår er grundlaget for de dispositioner, som begunstiger udviklingen af relationer, både de formelle og de uformelle (ligesom homogami), som stræber imod at forstærke selv samme ensartethed. Forenklet udtrykt samler konstruerede klasser teoretisk agenter, som - underlagt samme vilkår – har tendens til at ligne hinanden, og som et resultat heraf er tilbøjelige til praktisk at samle sig, at forenes som en praktisk gruppe og på den måde forstærke deres lighedspunkter.

 

For nu at opsummere: konstruerede klasser kan på en vis måde karakteriseres som en gruppe agenter som, i kraft af det faktum at de indtager ensartede positioner i det sociale rum (det vil sige i fordelingen af kompetencer), er underlagt ensartede eksistens betingelser og betingende faktorer, og som et resultat heraf er udrustet med de samme dispositioner, som får agenterne til at udvikle de samme praktikker. I denne henseende imødekommer sådanne klasser alle kravene til en videnskabelig taksonomi ved på én og samme tid at være forudsigende og beskrivende, hvilket gør det muligt for os at få det størst mulige antal informationer for færrest mulige omkostninger: kategorier, som er opnået ved at inddele grupper, der er karakteriseret ved ligheder i deres erhvervsmæssige vilkår inden for et tredimensional felt, besidder en meget høj grad af forudsigelsesevne for relativt få erkendelsesmæssige omkostninger (det vil sige, at der kræves relativt få informationer for at kunne forudsige positionen i det rum; det man behøver er tre koordinater, den totale mængde af kapital, sammensætningen af kapital og den sociale livsbane). Denne måde at definere begrebet klasse på er uadskillelig fra ambitionen om at beskrive og klassificere agenter og deres eksistensvilkår på en sådan måde, at opdelingen af det sociale rum i klasser måske kan redegøre for agenternes forskellige praktikker. Dette projekt er i en særlig klar form udtrykt af Maurice Halbwachs, hvis bog – der blev publiceret i 1955 under titlen Outline of a Psychology of Social Classes - udkom første gang i dette land i 1938 under den afslørende titel: ”Dominerende motiver som orienterer individuel aktivitet i det sociale liv”, et helt årti inden Richard Centers indflydelsesrige udgave The Psychology of Social Classes. Ved at samle agenter  i én og samme gruppe karakteriseret ved ”samme permanente kollektive vilkår”, som Halbwachs udtrykker det, er det vores formål at forklare og forudsige praktikkerne i de forskellige kategorier, som er fastsat på denne måde.

 

Men man kan gå endnu videre og ud fra den samme objektivistiske forståelse af den sociale verden  - som Marx gjorde det - postulere, at teoretiske klasser er virkelige klasser, virkelige grupper af individer tilskyndet af bevidstheden om ensartetheden i deres vilkår og interesser, en bevidsthed som på én og samme tid forener dem og sætter dem op imod andre klasser. I virkeligheden begår den marxistiske tradition den samme teoretiske fejltagelse, som Marx selv anklagede Hegel for: ved at sætte lighedstegn mellem konstruerede klasser, som kun eksisterer som sådan på papir, og virkelige klasser konstitueret i form af mobiliserede grupper i besiddelse af absolut og relationel selvbevidsthed, forveksler den marxistiske tradition tingenes logik med logikken i tingene (things of logic with logic of things). Illusionen som får os til at tro, at teoretiske klasser automatisk er virkelige klasser – grupper af individer forenet af bevidsthed og viden om deres fælles vilkår og klar til at mobilisere på jagt efter fælles interesser –  vil forsøge at bygge på én ud af flere antagelser. På den ene side kan man henholde sig til den mekaniske effekt af ensartetheden i vilkårene, som formodentlig uundgåeligt må gøre sig gældende over tid. Eller man kan følge en helt anden logik ved at henholde sig til effekten af ”en vågnende bevidsthed” (prise de conscience) opfattet som virkeliggørelsen af den objektive sandhed; eller en hvilken som helst kombination af disse to. Eller endnu bedre: illusionen vil søge at finde en basis for forlig, som bliver bragt til veje under partiets (med stort P) oplyste vejledning om den folkelige vision og den lærde vision, således at den analytiske konstruktion til sidst er blevet lavet om til en folkelig kategori.

 

Den teoretiske illusion, som tillægger abstraktioner virkelighed, skjuler en række store problemer, som netop konstruktionen af velfunderede teoretiske klasser tillader os at fremsætte, når de er epistemologisk kontrolleret: en teoretisk klasse eller en ”klasse på papir” kan betragtes som en sandsynlig virkelig klasse eller som sandsynligheden for en virkelig klasse, hvis bestanddele sandsynligvis kan bringes tættere sammen og blive mobiliseret (men aktuelt ikke er mobiliseret) på basis af deres ligheder (i interesser og dispositioner). På samme måde kan det sociale rum konstrueres som en struktur af muligheder for at samle eller adskille individer, en struktur af sympati eller aversion imellem dem. Tilbage bliver ikke desto mindre, at i modsætning til hvad den Marxistiske teori antager, er bevægelsen fra sandsynlighed til virkelighed, fra en teoretisk klasse til en praktisk klasse, aldrig givet: selv når de er understøttet af ”fornemmelsen for sin plads” og af beslægtetheden i habitus, må principperne for synet på og opdelingen af den sociale verden i konstruktionen af teoretiske klasser i virkeligheden konkurrere med andre principper, etniske, racemæssige eller nationale og endnu mere konkret med de principper, som er påtvunget af den almindelige erfaring med erhvervsmæssige, offentlige eller lokale inddelinger og rivaliseringer. Det perspektiv, der anlægges i konstruktionen af teoretiske klasser, kan meget vel være det mest ”realistiske”, idet det baserer sig på de virkelige underliggende principper for praktikker; men det trænger sig stadig ikke ind på agenterne på en selvindlysende måde. Den individuelle og kollektive repræsentation, som agenter kan opnå i den sociale verden og fra deres plads i den, kan meget vel være konstrueret i overensstemmelse med helt anderledes kategorier, selv hvis disse agenter i deres hverdagspraktikker følger en iboende lov i dette univers, formidlet igennem deres fornemmelse af plads.

 

Kort sagt, ved at forudsætte at aktioner og interaktioner i en eller anden forstand kan udledes ud fra strukturen, klarer man sig uden om spørgsmålet om bevægelse fra teoretiske grupper til praktiske grupper, det vil sige uden om spørgsmålet om politikkerne og det politiske arbejde, som er nødvendigt for at påtvinge et bestemt princip for synet på eller opdeling af den sociale verden, selv hvis dette princip er velfunderet i virkeligheden. Ved at fastholde en skarp skelnen imellem logikken i tingene og tingenes logik, selv dem der er bedst tilpasset logikken i tingene (sådan som det gør sig gældende for de velfunderede teoretiske klasser), kan vi med det samme fremsætte adskillige forslag: for det første at klasser, som er realiserede og mobiliserede af og for klassekamp, ”klasser-i-kamp” som Marx ville have sagt det, ikke eksisterer; for det andet at klasser kun kan stadfæstes i en bestemt eksistensform, på bekostning af det specifikke arbejde af hvilket den specifikke teoretiske fremstilling af en repræsentation af opdelinger er et afgørende element; og for det tredje at dette politiske arbejde har en større chance for at lykkes, når det er udrustet med en teori, der er velfunderet i virkeligheden, fordi den effekt, som denne teori kan udøve, er så meget desto mere magtfuld, når det, den får een til at se og tro på, er mere nærværende, i en potentiel tilstand, i selve virkeligheden. Med andre ord får en tilfredsstillende teori om teoretiske klasser (og om deres grænser) os til at påstå, at det politiske arbejde - hvis formål er at producere sociale klasser i form af objektive institutioner, på en og samme tid udtrykt ved og konstitueret af permanente repræsentationer gennem symboler, akronymer og strukturer - har sin egen specifikke logik, som i al symbolsk produktion. Og dette politiske arbejde med at lave klasser vil med så meget desto større sandsynlighed være effektivt, når agenterne, hvis enighed den bestræber sig på at tilkendegive, ligger tæt på hinanden i det sociale rum og derfor tilhører samme teoretiske klasse.         

 

Hvad enten de har en erhvervsmæssig basis som i vores samfund, eller en slægtsmæssig basis som i de præ-kapitalistiske samfund, findes der ikke færdiglavede grupper i virkeligheden. Og selv når de præsenterer sig med den udstråling af evighed, som er adelsmærket for naturaliseret historie, er de altid produktet af et komplekst historisk konstruktionsarbejde, som Luc Boltanski har vist i eksemplet med den typiske franske kategori ”cadres” (ingeniører og overordnede, eller den bestyrende klasse). Titlen på E.P. Thompson’s berømte bog, The Making of the English Working Class  skal tages meget bogstaveligt: arbejderklassen, som vi opfatter den i dag gennem de ord, vi bruger om den, for eksempel: ”arbejderklasse”, ”proletariat”, ”arbejdere”, ”arbejde” og så videre, og gennem de organisationer som formodes at repræsentere dem med deres akronymer, kontorer, komitéer, flag og så videre, er et velfunderet historisk artefakt (på den samme måde som Durkheim talte om religion som en ”velfunderet illusion”). Det samme gælder en gruppe som de ældre - jeres ”ældre medborgere”, som Patrick Champagne og Rémi Lenoir har påvist, er en ægte historisk opfindelse, som er blevet skabt af interessegruppers aktioner og sanktioneret igennem lovbestemte indvielser. Men det er familien, selv i den kernefamilieform som vi kender den i dag, som bedst kan beskrives som produktet af denne aktion, igen sanktioneret af de lovgivningsmæssige ydelser og af hele den serie af agenter og institutioner, som for eksempel pressionsgrupper inden for familieplanlægning og politik.

 

Selvom vi nu er langt fra det oprindelige spørgsmål, må vi prøve at genoverveje de terminologier, som spørgsmålene var formuleret i. Sociale klasser, eller mere præcist, den klasse som der stiltiende refereres til, når vi taler om sociale klasser, nemlig ”arbejder klassen”, forefindes kun i et tilstrækkeligt omfang til, at vi enten må stille spørgsmål til eller i det mindste benægte dets eksistens selv i den mest trygge akademiske sfære, kun for så vidt at alle typer af historiske agenter, begyndende med samfundsvidenskabsfolk som Marx, har succes med at transformere, hvad der kunne have vedblevet med at være en ”analytisk konstruktion”, til en ”befolkningskategori”. Det vil sige transformere den til en af disse ”fejlfrie” virkelige sociale fiktioner, som er produceret og reproduceret af den sociale overbevisnings magi.

 

 

Den subjektivistiske betydning – felt af kræfter og felt af kampe: arbejdet med klasse-gørelse

 

Eksistensen eller ikke eksistensen af klasser er en af de store indsatser, der er på spil i den politiske kamp. Lad det være nok at erindre om at enhver gruppe, ethvert kollektiv med økonomisk og socialt grundlag, erhvervsgrupper eller ”klasser”, er symbolske konstruktioner, der individuelt eller kollektivt stræber efter at opnå deres interesser (og først af alt stræber de efter, hvad der er deres talspersoners interesser). Samfundsforskere har at gøre med et objekt, som i sig selv både er objektet og subjektet for erkendelseskampe. Erkendelseskampe som ikke bare finder sted mellem lærde, men også mellem lægfolk og blandt disse mellem forskellige professionelle, i repræsentationen af den sociale verden. Samfundsforskeren kan derfor være fristet til at sætte sig selv op som en dommer, der er i stand til med den størst mulige autoritet at dømme mellem rivaliserende konstruktioner, mellem disse simple folkelige teorier, som han udelukker fra deres teoretiske diskurs uden at lægge mærke til, at de er dele af og en bestanddel af virkeligheden og til en vis grad er grundlæggende for virkeligheden i den sociale verden.

 

Den teoreticistiske epistemocentrisme får os til at glemme, at kriterierne, som er brugt i konstruktionen af det objektive rum og af de velfunderede klassifikationer, som den gør mulig, også er værktøjer – jeg skulle måske sige våben – og indsatser i klassifikationskampen, som bliver en afgørende faktor i skabelsen og omskabelsen af den klassifikation, der stadigvæk er i brug. For eksempel bliver den relative værdi af forskellige former for kapital, økonomisk og kulturel eller forskelligartede former  for kulturel kapital, lovmæssig-økonomisk kapital og videnskabelig kapital, konstant taget op til diskussion og omvurderet gennem kampe, som har til formål at oppuste eller nedtone værdien af een eller anden type af kapital. Prøv at overveje hvordan der i den amerikanske kontekst er sket et skift i de historisk relative værdier, på en og samme tid økonomisk, socialt og symbolsk - af økonomiske titler, aktier, obligationer, IRA’s, og uddannelsesmæssige kvalifikationer; og vedrørende den sidstnævnte: MBA versus Master of Arts i Antropologi eller Sammenlignende Litteratur. En stor del af de kriterier, som bruges som instrumenter i videnskabelige analyser, inklusiv de mest neutrale og de som synes mest ”naturlige” så som køn og alder, opererer i virkelige praktikker som klassificerende skemaer (tænk på brugen af par som gammel og ung, palæo/neo). De repræsentationer, som agenter producerer for at møde hverdagens tvingende krav, og især navne på grupper og hele det ordforråd, der er til rådighed for at benævne og tænke det sociale, skyldes det faktum, at deres specifikke strengt praktiske logik ofte er polemisk og ufravigeligt orienteret mod praktiske hensyn. Heraf følger, at praktiske klassifikationer aldrig er totalt sammenhængende eller logiske i betydningen logik; de involverer nødvendigvis en vis grad af tilpasning, som de skylder det faktum, at de må forblive ”praktiske” eller passende. Fordi en klassifikationsproces afhænger af den praktiske funktion, som den skal opfylde, kan den være baseret på forskellige kriterier afhængig af situationen, og den kan give meget forskellige taksonomier. Af samme grund kan en klassifikation operere på varierede niveauer af sammenlægninger. Niveauet af sammenlægninger vil være højst, når klassifikationen anvendes på  en region af det sociale rum, som er fjernt og derfor mindre kendt. På samme måde som en bybos opfattelse af træer er mindre klart differentieret end den opfattelse, som landmanden har. Hertil kommer at ligesom de kendere, der klassificerer malerier ved at referere til et særpræg eller et prototypisk medlem af den kategori, der er på tale, snarere end ved at afsøge alle de individuelle medlemmer af kategorien eller ved at overveje alle de formelle kriterier, som kræves for at bestemme om et objekt virkelig tilhører den kategori, så bruger sociale agenter de figurer, som er typiske for en position i det sociale rum, som de er fortrolige med som deres referencepunkter i forbindelse med at fastslå sociale positioner.

 

Man må og skal overskride modstanden mellem det syn, som vi uanfægtet vil betegne realistisk, objektivistisk eller strukturalistisk på den ene side og det konstruktivistiske, subjektivistiske, spontanistiske syn på den anden side. Enhver teori om det sociale univers må inkludere den fremstilling, som agenter giver om den sociale verden og mere præcist, det bidrag de giver til konstruktionen af synet på denne verden og som en konsekvens heraf til selve konstruktionen af denne verden. Teorien om det sociale univers må medtænke den symbolske fremstilling af grupper og gruppers etablering. Det er igennem dette endeløse arbejde med repræsentationer (i enhver betydning af dette begreb), at de sociale agenter prøver at påtvinge deres syn på verden eller syn på deres egen position i denne verden, og til at definere deres sociale identitet. Sådan en teori må tages som en ubestridelig sandhed om, at sandheden om den sociale verden er indsatsen i en kamp. Og af samme grund må teorien anerkende, at afhængig af deres position i det sociale rum, det vil sige i fordelingen af de forskellige typer af kapital, er de agenter, der er involverede i kampen, meget ulige bevæbnet til at påtvinge deres sandhed og har meget forskellige, ja selv modsatrettede mål.  

 

Derfor må ”ideologierne, ”de forudfattede meninger” og folkelige teorier, som det objektivistiske brud var nødt til at sætte til side i første omgang for at konstruere det objektive felt af sociale positioner, bringes tilbage til modellen af virkeligheden. Denne model må redegøre for det faktum, at - i modsætning til en teoristisk illusion - gør fornemmelsen for den sociale verden sig ikke gældende på en enstemmig og universel måde; den er, i objektiviteten selv, underlagt en mangfoldighed af visioner. Eksistensen af en mangfoldighed af synspunkter og inddelinger som er forskellige eller endog modsatrettede skyldes, på den ”objektive side”, den relative ubestemmelighed af virkeligheden, som viser sig for erkendelsen. Fra det erkendende subjekts side skyldes det mangfoldigheden af principper for synspunkter og inddelinger, som er til rådighed på ethvert givet tidspunkt (for eksempel er religiøse, etniske eller nationale principper for opdeling tilbøjelige til at konkurrere med de politiske principper, som er baseret på økonomiske eller erhvervsmæssige kriterier). Det stammer også fra forskelligheden i synspunkter, som ligger implicit i forskelligheden af positioner, af punkter i rummet, hvorfra der ses. Faktisk præsenterer den sociale ”virkelighed” sig hverken som fuldstændig bestemt eller som fuldstændig ubestemt. Fra en vis vinkel præsenterer den sig som strengt struktureret, grundlæggende fordi det sociale rum præsenterer sig i form af agenter og institutioner, som er udstyret med forskellige egenskaber, som har meget ulige sandsynligheder for at vise sig i kombinationer: på samme måde som dyr med fjer oftere har vinger end dyr med pels, findes folk, som har et perfekt styr på deres sprog, med større sandsynlighed i koncertsale og på museer, end folk som ikke har styr på deres sprog. Med andre ord finder rummet af objektive forskelle (hvad angår økonomisk og kulturel kapital) sit udtryk i et symbolsk rum af synlige distinktioner, af distinktive tegn, som er rene symboler på distinktion. For agenter, der er udstyret med de relevante kategorier for erkendelse, det vil sige med en praktisk intuition for homologien mellem rummet af distinktive tegn og rummet af positioner, er sociale positioner umiddelbart til at skelne imellem gennem deres synlige manifestationer (”ca fait intellectuel”, ”det ser intellektuelt ud”). Når det er sagt, består det specifikke ved symbolske strategier, og i særdeleshed strategier der bruger den praktiske mestring af sammenhænge mellem to rum til at producere alle typer af semantisk forstyrrelser, ligesom bluff eller symbolsk spejlvending (de intellektuelles Volkswagen Beetle), i at introducere en slags semantisk uklarhed i objektiviteten af de erkendte praktikker eller egenskaber, som ikke letter dechifreringen af sociale tegn. Alle disse strategier finder en ekstra styrke i det faktum, at selv de mest konstante og mest troværdige kombinationer af egenskaber blot er funderet på statistiske sammenhænge og er udsat for variationer i tid.

 

Dette er imidlertid ikke nok. Medens det er sandt, at principperne for differentiering, som objektivt set er de mest magtfulde (såsom økonomisk og kulturel kapital), producerer klare forskelle mellem agenter, som er placeret i yderpunkterne af distributionerne, er de åbenbart mindre effektive i de mellemliggende zoner af det foreliggende rum. Det er i disse mellemliggende positioner eller i midterpositionerne i det sociale rum, at ubestemmeligheden og uklarheden i relationen mellem praktikker og positioner er størst, og at rummet, som efterlades åbent for symbolske strategier beregnet på at forstyrre denne relation, er størst. Man forstår godt, hvorfor dette område i det sociale univers forsynede de symbolske interaktionister, især Goffman, med et felt der var enestående velegnet til at observere de forskellige former for præsentation af selvet, gennem hvilke agenter stræber efter at konstruere deres sociale identitet. Og dertil må vi føje strategierne rettet mod at manipulere med de mest pålidelige symboler på social position, de strategier som sociologer er så glade for at bruge som indikatorer, som fx. erhverv og social oprindelse. Det er for eksempel tilfældet i Frankrig med instituteurs, grundskolelærere, der kalder sig for enseignants, hvilket kan betyde gymnasieskolelærer eller endda universitets professor; og med biskopper og intellektuelle som har en tilbøjelighed til at underdrive deres sociale oprindelse, medens andre kategorier har en tilbøjelighed til at overdrive deres. I samme forbindelse burde vi også nævne alle de strategier, som er beregnet på at manipulere med  gruppetilhørsforhold - hvad enten der er tale om et familietilhørsforhold, et etnisk, et religiøst, et politisk, erhvervsmæssigt eller seksuelt – for at fremhæve eller skjule det i overensstemmelse med  praktiske interesser og funktioner, som i hvert enkelt tilfælde er defineret i forhold til den konkrete situation; ved i henhold til det øjeblikkelige behov at spille på de muligheder, der tilbyder sig for, på én og samme tid, at være medlem af en mangfoldighed af kollektive sammenhænge. (Sådanne strategier svarer til måden, hvorpå agenter, i relativt udifferentierede samfund, spiller på og spiller med deres afstamning, familie, klan og stammetilknytning).

 

Denne symbolske manipulation med grupper finder en paradigmatisk form i politiske strategier: således er det i kraft af deres objektive position, som er placeret halvvejs imellem de to poler i rummet, i en tilstand af ustabil ligevægt og vaklende imellem to modsatrettede alliancer, at indehaverne af mellempositioner i det sociale felt er objekter for komplet modsatrettede klassifikationer af de, der som del af den politiske kamp, forsøger at vinde dem over på deres side. (De franske cadres kan for eksempel blive presset ind imellem ”klasse fjender” og slet og ret blive behandlet som ”tjenere for kapitalen” eller modsat, sat sammen med den dominerede klasse, som ofre for udnyttelse).

 

I den sociale verdens virkelighed er der ikke flere klare grænser, ikke flere absolutte brud, end der er i den fysiske verden. Grænserne imellem de teoretiske klasser, som videnskabelige undersøgelser tillader os at konstruere på basis af en mangfoldighed af kriterier, er, for at bruge er metafor fra Rapoport, lig med grænserne for en sky eller en skov. Disse grænser kan derfor opfattes som linier eller som indbildte niveauer, således at tætheden (af træerne eller af vanddamp) er højere på den ene side og lavere på den anden side, eller over en bestemt værdi på den ene side og under på den anden. (Faktisk ville et mere passende billede være en flamme, hvis kanter er i konstant bevægelse, oscillerende omkring en linie eller en overflade). Konstruktionen af (mobiliserede eller ”mobiliserbare”) grupper, det vil sige institutionaliseringen af en permanent organisering, som er i stand til at repræsentere dem, tenderer nu til at fremkalde varige og anerkendte opdelinger, som i ekstreme tilfælde, det vil sige med den højeste grad af objektivering og institutionalisering, kan tage form af legale grænser. Objekter i den sociale verden involverer altid en grad af ubestemmelighed og uklarhed og repræsenterer derfor en bestemt grad af semantisk elasticitet. Dette element af uvished er det, der tilvejebringer et grundlag for forskellige eller modsatrettede opfattelser og konstruktioner, som konfronterer hinanden, og som kan objektiveres i form af varige institutioner. En af de store milepæle i disse kampe er definitionen af grænser imellem grupper, det vil sige selve definitionen af grupper, som ved at gøre sig gældende og manifestere sig selv som sådanne, kan blive til politiske kræfter, som er i stand til at tvinge deres eget syn på opdelinger igennem, og derved er i stand til at sikre sejren for den type af dispositioner og interesser, som er forbundet med deres position i det sociale felt. Således foregår der ved siden af de individuelle kampe i det daglige liv - i hvilke agenter til stadighed bidrager til at forandre den sociale verden ved at forsøge at påtvinge en repræsentation af sig selv gennem strategier for præsentationer af sig selv -  de egentlig politisk kollektive kampe. I disse kampe, hvis ultimative formål i moderne samfund er at fastholde statens magt til at udpege, det vil sige monopolet på den legitime symbolske vold, kæmper agenter - som i dette tilfælde næsten altid er specialister som fx. politikere - for at påtvinge repræsentationer (fx. gennem fremstillinger) som frembringer netop de ting, der er repræsenteret - som får dem til at foreligge offentligt, officielt. Deres mål er at forvandle deres egen vision om den sociale verden og principperne bag den opdeling, som den baserer sig på, til den officielle vision, til nomos, til det officielle princip for syn på vision og division.

 

Det, der er på spil i den symbolske kamp, er påtvingelsen af det legitime syn på den sociale verden og dens opdelinger, det vil sige symbolsk magt som verdensskabende magt for at bruge Nelson Goodman’s ord, magten til at påtvinge og indprente principper for konstruktion af virkeligheden og specielt til at bevare eller omdanne etablerede principper for enhed eller splittelse, forening eller adskillelse, som allerede virker i den sociale verden som fx. gyldige klassifikationer i spørgsmål om køn, alder, etnicitet, region eller nation, det vil sige det, der er afgørende, er magten over de ord, der bruges til at beskrive grupperne eller de institutioner, der repræsenterer dem. Symbolsk magt, hvis form  par excellence er magten til at skabe grupper, til at indvie dem eller instituere dem (især gennem institutions-riter, hvor mønstereksemplet er ægteskab), består af magten til at få noget til at eksistere i den objektiverede, offentlige formelle tilstand, som førhen kun eksisterede i en implicit tilstand, som med den konstellation der, ifølge Goodman, først begynder at eksistere, når den er udvalgt og udpeget som sådan. Når dette er anvendt på et socialt kollektiv, selv på noget der muligvis er defineret på en særlig ”luftig” måde, får udøvelsen af magt over benævnelser, som næsten altid kommer med den magt repræsentationer har, det der hidtil kun var en samling individer, der eksisterede side om side, til at eksistere i en institueret form, det vil sige som en forenet krop. Her er man nødt til mere udførligt at forfølge implikationerne af det faktum, at den symbolske kamp imellem agenter for det meste gennemføres i formidlingen af professionelles repræsentationer, som, når de agerer som talspersoner for grupperne, for hvem de stiller deres  specifikke kompetence til rådighed, konfronterer hinanden inden for et lukket relativt autonomt felt, nemlig politikkens felt.   

 

Det er her vi igen, men nu i en komplet transformeret form, vil kunne finde problemet med den ontologiske status af sociale klasser, og for den sags skyld af alle sociale grupper. Og hvis vi følger Kantorovicz, kunne vi trække på kanonisterne, som spekulerede på - ligesom vi her gør, når de gælder klasser -  hvilken status den indstiftede krop, den ” forenede krop” havde – det som den middelalderlige latin kaldte corporatio. I dette tilfælde konkluderede de ligesom Hoppes, der hvad dette angår fulgte den samme logik, at den repræsenterede gruppe ikke er andet, end det der repræsenterer den, eller et faktum af repræsentationen selv, her signaturen eller seglet, som stadfæster signaturen, sigillum authenticum, fra hvilken det franske ord sigle (akronym, logo) er udledt; eller mere direkte, repræsentanten, individet som repræsenterer gruppen i enhver betydning af begrebet, som forstår den mentalt og udtrykker den verbalt, benævner den, som handler og taler i dens navn, som giver den en konkret legemliggørelse, kropsliggør den i og igennem sin person: den enkelte, som ved at gøre gruppen synlig, ved at lade sig selv se i dens sted og frem for alt, ved at tale i dens sted, får den til at eksistere. (Alt dette kan ses, når lederen, som er opbevaringssted for hele gruppens overbevisning, bliver objekt for den dyrkelse som gruppen overgiver sig til, den såkaldte ”persondyrkelse”). Kort sagt bliver det betegnede, det vil sige gruppen, identificeret med den, der betegner den, individet, talspersonen, eller kontoret, det lokale, komitéen eller det offentlige kontor, der repræsenterer den. Dette er, hvad de samme kanonister  kaldte ”præsteskabets” mysterium (mysteriet om ministeriet). Dette mysterium kan opsummeres i to problemkomplekser. Det første etablerer en ækvivalens imellem den, der giver mandatet, og den der får mandatet: Kirken er Paven; Status est magistratus; positionen er den magistrat der optager den, eller som Louis XIV sagde det: ”L’Etat c’est moi”, eller videre endnu, General Sekretæren er partiet - som er klassen, og så videre. Det andet problemkompleks fastslår, at den bekræftede eksistens af et mandat forudsætter eksistensen af en gruppe, som har retten til at give mandatet. ”Klassen” eller ”folket” (”Je suis le peuple” sagde Robespierre), eller kønnet, eller aldersgruppen, eller nationen, eller andre flygtige sociale kollektive eksisterer hvis og kun hvis, der eksisterer én (eller flere) agent(er), som med en rimelig chance for at blive taget alvorligt (i kontrast til den gale mand, som opfatter sig selv som Staten), kan hævde, at de er ”klassen” eller ”folket”, ”Nationen”, ”Staten” og så videre.         

 

Så med henblik på at give et kort svar på det spørgsmål, som er fremsat, vil vi sige, at en ”klasse”, uanset om den er social, seksuel, etnisk eller på anden måde, eksisterer, når der er agenter, der er i stand til at trænge sig på som autoriserede til at tale og at handle officielt i dens sted – i stand til at trænge sig på overfor dem, som genkender sig selv igennem disse befuldmægtigede ved at anerkende dem som udstyret med den fulde magt til at tale og handle i deres navn, anerkender sig selv som medlemmer af klassen. Ved at gøre det tildeler de klassen den eneste form for eksistens, en gruppe kan besidde. Men for at denne analyse skal være fuldstændig, vil det være nødvendigt at vise, at denne logik som ligger i at noget eksisterer udelukkende gennem bemyndigelse, hvilket er forbundet med klar berøvelse, påtvinger sig selv så meget desto mere brutalt, når de enkelte agenter skal overgå fra at være en række eksistenser – collectio personarium plurium, som kanonisterne udtrykker det – til at være en forenet gruppe i stand til at tale og handle som én gennem en talsperson, der er udrustet med plena potentia agendi et loquendi, og mangler ethvert individuelt middel til at handle og udtrykke sig. Så at det faktisk er sådan, at afhængig af deres position i det sociale felt, har forskellige agenter ikke lige store chancer for at tilslutte sig forskellige former for kollektiv eksistens: der er de agenter, som er dømt til den reducerede form for eksistens, som - i de fleste tilfælde erhvervet på bekostning af de berøvelse – er givet af de ”bevægelser”, som formodes at repræsentere, hvad vi i dette tilfælde  kalder en klasse (som i udtrykket ”den engelske arbejderklasse”); andre vil sandsynligvis fuldt ud tilslutte sig særegenhedens fortjeneste gennem den selektive sammenlægning af de, der har samme privilegier, givet af disse grupperinger, som i eksemplarisk og paradigmatisk form er repræsenteret af den eksklusive klub (så som kliker, akademier, bestyrelser, bestyrelsesposter).

 

I kampen om at gøre et syn på verden universelt kendt og anerkendt afhænger magtbalancen af den symbolske kapital akkumuleret hos dem, der bestræber sig på at bringe de forskellige syn ind i striden, og på i hvilken udstrækning disse visioner i sig selv er grundet på virkeligheden. Det rejser på sin side spørgsmålet om under hvilke betingelserne, de dominerede syn kan konstitueres og få overhånd.

 

For det første kan man postulere, at en handling, som har til formål at transformere den sociale verden, har større sandsynlighed for at få succes, når den er funderet i virkeligheden. Hvad det angår, er de domineredes syn nu dobbelt forvrænget: for det første fordi opfattelseskategorierne, som de bruger, er påtvunget dem af omverdenens objektive strukturer, og derfor tenderer til at skabe en form for doxisk accept af dens givne orden; for det andet fordi de dominerende stræber efter at påtvinge deres eget syn og på at udvikle repræsentationer, som tilbyder en ”teodicé af deres privilegium”. Men de dominerede har et praktisk mesterskab, en praktisk viden om den sociale verden, på hvilken benævnelse kan udøve en teoretisk effekt, en åbenbaringseffekt: når den er velfunderet i virkeligheden, involverer benævnelse en sand kreativ magt. Som vi har set med Goodman’s metafor for konstellationen, skaber åbenbaring af det, der allerede eksisterer ved at placere det på et andet niveau, et teoretisk mesterskab. Således kan mysteriet om præsteskab udøve en sand magisk effekt ved at give styrke til sandheden: ord kan lave ting og ved at deltage i den objektiverende symbolisering af gruppen, de betegner, kan de, om bare for en tid, få kollektiver, som allerede eksisterede, til at eksistere som grupper men kun i en potentiel tilstand.

 

Referencer

Boltanski, Luc. 1982. Les cadres. La formation d´un groupe social. Paris: Editions de Minuit.

 

Champagne, Patrick. 1979. ”Jeunes agriculteurs et vieux paysans. Crise de la succession et apparition du ’troisème âge’.” Actes de la recherche en sciences sociales, 26-27:83-107.

 

Goodman, Nelson.1978. Ways of Worldmaking. Indianapolis: Hackett Publishing.

 

Halbwachs, Maurice. 1955 og 1964. Esquisse d´une psychologie des classes sociales. Paris: Librairie Marcel Rivière.

 

Lenoir, Rémi. 1979. ”L`invention du ‘troisième‘ âge et la constitution du champ des agents de gestion de la vieillesse.” Actes de la recherche en sciences sociales, 26–27:57-82.

 

Thompson, E.P. 1963. The Making of the English Working Class. Harmonsworth: Penguin.

 

 

Relaterede publikationer på engelsk af Pierre Bourdieu

 

1977. Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

 

1977. ”Symbolic Power,” Critique of Anthropology, 4 (13-14): 77-85.

 

1980. ”A Diagram of Social Position and Life-style,” Media, Culture and Society, 2(3): 255-259.

 

1981. ”Men and Machines,” in Karen Knorr-Cetina and Aaron V. Cicourel (eds.), Advances in Social Theory and Methodology: Toward an Integration of Micro- and Macro-Sociologies. Boston and London: Routledge and Kegan Paul.

 

1983. ”The Forms of Capital,” In John G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press.

 

1984. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

 

1984. ”Delegation and Political Fetishism,”  Thesis Eleven 10-11: 56-70.

 

1985. ”Social Space and the Genesis of Groups,” Theory and Society 14:723-744.

 

1986. ”From Rules to Strategies,” Cultural Anthropology 1(1): 110-120.

 

(In press) Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press.

 

 [1] Dette er en udskrift af et hovedforedrag som Bourdieu holdt på Deans Symposium om ”Køn, Alder, Etnicitet og Klasse: analytiske konstruktioner eller folkelige kategorier ?” på Universitet i Chicago den 9. – 10. april 1987. Oversat fra fransk af Loîc J. D. Wacquant og David Young.