HEXIS

Foreningen

Vedtægter for Foreningen HEXIS

Senest revideret på generalforsamlingen 15. april 2015

§1

Navn

Foreningen hedder HEXIS - Nordisk forum for kultur- og samfundsvidenskab.

§2

Formål

Formålet med Foreningen HEXIS er:

 • At fremme den kritiske dialog mellem de mange forskellige forskere og studerende, der på forskellige måder og i forskellige sammenhænge arbejder med inspiration fra den franske sociolog Pierre Bourdieu og beslægtede forskere.
 • At fremme kendskabet til denne tænkemåde og forskningspraksis gennem udgivelse af et tidsskrift, drift af et forlag, afholdelse af temadage og seminarier.
 • At være et interdisciplinært kontaktnet for etablering af studiekredse og samarbejdsrelationer mellem medlemmerne, og i det hele taget ved at yde gensidig støtte ved uddannelse, studieproblematikker, forskningsprojekter og lignende.

§3

Medlemmerne

Som medlemmer optages alle, som er interesserede og vil arbejde til fremme af foreningens formål og aktiviteter. Medlemmerne er selv ansvarlige for at holde foreningen informeret om ændringer i kontaktoplysninger. Udmeldelse kan ske ved skriftlig meddelelse herom eller pr. mail til kassereren. Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

§4

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes én gang årligt i en af forårsmånederne (marts, april eller maj).

Indkaldelsen skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden.

Indkaldelsen udsendes senest en måned før generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingen har følgende faste dagsordenspunkter:

 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af formandens beretning
 • Godkendelse af regnskab
 • Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af revisorer
 • Eventuelt

Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling, hvorefter en endelig dagsorden udsendes.

§5

Kontingent og økonomi

Generalforsamling fastsætter det årlige kontingent efter forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for opkrævning af kontingent.

Kontingentrestance for et år efter rykker medfører eksklusion af medlemmet.

Forummet kan søge økonomisk støtte til sin virksomhed fra foreninger og fonde m.fl.

§6

Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret og revideres af én revisor, der vælges på den årlige generalforsamling. Revisoren sikre med sin underskrift at foreningens værdier er tilstede og at økonomiske dispositioner er foretaget efter gældende bestemmelser.

§7

Valg

Valg til bestyrelsen finder sted på generalforsamlingen hvert år.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Valg af revisor samt suppleanter finder ligeledes sted på generalforsamlingen hvert år. Revisor og suppleanter vælges for et år af gangen.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. De nærmere regler vedrørende kandidatanmeldelse og valgprocedurer fastsættes af bestyrelsen.

§8

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 4 og indtil 10 medlemmer.

Til bestyrelsen vælges ydermere et antal suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§9

Samarbejdsrelationer

Foreningen HEXIS kan indgå et formaliseret samarbejde med lignende fora eller foreninger i Danmark og udlandet efter godkendelse på generalforsamlingen.

§10

Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes ved større økonomiske dispositioner fx. stiftelse af gæld eller bevilling af kredit ved formand og kasserer i forening.

Foreningen HEXIS forpligtes udadtil af formanden og næstformanden.

Der påhviler ikke medlemmer nogen personlig hæftelse for de for foreningen påhvilende forpligtelser.

Kassereren forestår de daglige forretninger.

§11

Vedtægtsændringer

På den årlige generalforsamling kan vedtægterne for foreningen ændres under forudsætning af at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

§12

Opløsning af Foreningen HEXIS

Såfremt der ikke kan vælges en bestyrelse nedlægges foreningen efter meddelelse herom til medlemmerne via mail og på hjemmeside.

Foreningens generalforsamling kan begære foreningen nedlagt, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

I tilfælde af, at HEXIS omdannes til en lignende sammenslutning eller forening, indeholdende samme formål, overføres eventuel formue hertil.

Opløses foreningen HEXIS fuldstændigt, overføres midlerne til en forening med et formål, der er overensstemmende med det, som gælder for foreningen.